Darovací smlouva (verze 1)Darovací smlouva

(nemovitá věc)Dnešního dne, měsíce a roku

1. (Údaje o účastnících - u fyzické nebo právnické osoby nutná přesná identifikace) dále jen "dárce(i)" na straně jedné

a

2. (Údaje o účastnících - u fyzické nebo právnické osoby nutná přesná identifikace) dále jen "obdarovaný(í)" na straně druhé

uzavřeli tuto darovací smlouvu:


I.

Dárce __________ je podle /rozhodnutí Státního notářství, soudu, kupní smlouvy, apod./ ze dne _____________ vlastníkem parc. č. ___________ - /zemědělská půda, zahrada, zast. plocha, apod./ o výměře __________ m2, zapsané u Katastrálního úřadu v ____________ na listu vlastnictví č. ______ pro katastrální území ___________ .


II.

Dárce ________________ daruje,a touto smlouvou již daroval, pozemek popsaný v čl. I. této smlouvy se všemi právy a povinnostmi obdarovanému, který jej do svého výlučného vlastnictví přijímá.


III.

Hodnota daru zjištěná znaleckým posudkem Ing. Z. K. ze dne ___________ činí ___________,- Kč /slovy: ____________/.


IV.

Dárce seznámil obdarovaného se stavem převáděné nemovitosti a prohlašuje, že na ní neváznou dluhy, věcná břemena ani jiné právní závazky. Obdarovaný prohlašuje, že si nemovitost prohlédl, a že je mu znám obsah znaleckého posudku Ing. Z. K.


V.

Vlastnictví k převáděné nemovitosti se všemi právy a povinnostmi nabývá obdarovaný dnem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Do té doby jsou účastníci svými smluvními projevy vázáni. Bude-li rozhodnutí o vkladu vlastnického práva záporné, smlouva se ruší.


VI.

Obdarovaný bere na vědomí, že se dárce může domáhat vrácení daru, jestliže by se obdarovaný choval k němu, nebo k členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.


VII.

Podle této smlouvy provede Katastrální úřad v _____________ v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. ____________ pro obec _____________, katastrální území ___________ tuto změnu:
V části ALV: (identifikace obdarovaného, r.č. nebo IČO apod.)Podepsáno v .................. dne...................


dárce.........................                    ................................................................................................................        obdarovaný.........................

TOPlist