Darovací smlouva (verze 2)Darovací smlouva

uzavřená podle § 628 a násl. Občanského zákoníku


níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:Obchodní firma/jméno
se sídlem
IČO
zastoupená
bankovní spojení
jako dárce na straně jedné (dále jen „dárce“)

a

Obchodní firma/jméno
se sídlem
IČO
zastoupená
bankovní spojení
jako obdarovaný na straně jedné (dále jen „obdarovaný“)

takto:


I.

Dárce bezplatně přenechává obdarovanému tuto věc:
(dále jen „dar“).
Hodnota daru činí .............. Kč (slovy: .............................). Dárce prohlašuje, že dar nemá žádné vady.


II.

Obdarovaný dar uvedený v čl. I. této smlouvy přijímá do svého vlastnictví.


III.

Pokud se obdarovaný bude chovat k dárci nebo osobám mu blízkým způsobem hrubě porušujícím dobré mravy, má dárce právo dar požadovat zpět a obdarovaný je v takovém případě povinen dar vrátit.

IV.

1. Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření této smlouvy, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, připojují své podpisy.
2. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

V .................. dne...................


dárce.........................            ............................................................................................................            obdarovaný.........................

TOPlist