Dohoda o převodu členských práv a povinností člena bytového družstva nájem
Dohoda o převodu členských práv a povinností člena bytového družstva
spojených s právem nájmu družstevního bytu.
Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli účastníci:

1. Jan Novák,
bytem: ......................, r.
 č.: ........................., jako převodce

a

2. Josef Kadlec,
bytem: ......................, r.
č.: ........................., jako nabyvatel

tuto dohodu o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu a právem nájmu bytu


Článek I.

1. Převodce Jan Novák je členem bytového družstva Bytové a stavební družstvo Spartak se sídlem ...................................................., IČ ........................., zapsaného v obchodním rejstříku vedeném ......................, v oddíle ....., vložce ......
2. S členstvím převodce v bytovém družstvu uvedeném a označeném v odstavci 1. jsou spojena členská práva a povinnosti, jejichž obsah je specifikován ve stanovách družstva. S členskými právy a povinnostmi je spojeno rovněž právo nájmu družstevního bytu číslo 8 v domě čp. 51 v ulici ............. ve městě ......... Tento byt se nachází ve 4. nadzemním podlaží uvedeného domu a je o velikosti 1+3 o celkové ploše bytu .... m2.


Článek II.

1. Převodce Jan Novák převádí nabyvateli Josefu Kadlecovi celý svůj v článku 1. odst. 2 této dohody uvedený členský podíl v uvedeném bytovém družstvu Bytové a stavební družstvo Spartak, spolu se všemi členskými právy a povinnostmi spojenými s tímto členstvím včetně práva nájmu družstevního bytu označeného v článku 1. odst. 2. této dohody.
2. Převodce převádí nabyvateli výše uvedený členský podíl za cenu 500.000,- Kč, slovy: Pětsettisící korun, a nabyvatel za tuto cenu tento členský podíl se všemi s ním spojenými členskými právy a povinnostmi včetně práva nájmu družstevního bytu označeného v článku 1. odst. 2. této dohody přijímá.


Článek III.

Převodce zároveň svým podpisem na této dohodě potvrzuje, že částka 500.000,- Kč jakožto dohodnutá cena za převod členského podílu v bytovém družstvu, byla nabyvatelem zaplacena v hotovosti k rukám převodce při podpisu této dohody.


Článek IV.

1. Převodce prohlašuje, že jím převáděný členský podíl není zatížen žádnými právy třetích osob a že převodce nemá vůči bytovému družstvu žádné nevypořádané závazky z titulu členství v bytovém družstvu nebo dluhy spojené s dosavadním užíváním a nájmem bytu.
2. Nabyvatel prohlašuje , že byl seznámen s majetkovým stavem bytového družstva i jeho ekonomickými výsledky za období uplynulého čtvrtletí.


Článek V.

1. Nabyvatel se ke dni podpisu této dohody stává členem bytového družstva Bytové a stavební družstvo Spartak v rozsahu členských práv a povinností převodce jako původního člena. Nabyvatel zároveň přistupuje ke stanovám bytové družstva.
2. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Ve vztahu k bytovému družstvu Bytové a stavební družstvo Spartak přecházejí členská práva a povinnosti na nabyvatele okamžikem doručení této dohody uvedenému bytovému družstvu.


Článek VI.

Smluvní strany potvrzují svými podpisy, že dohodu na této listině uzavírají z pravé a svobodné vůle a že její písemné vyhotovení jejich smluvní vůli plně vyhovuje.
V ................ dne .........................

Převodce ...................................        .................................................................................................    Nabyvatel .................................

TOPlist