Dohoda o převodu členských práv a povinností člena družstva

Dohoda o převodu členských práv a povinností člena družstva

(uzavřená dle § 230 a násl., obchodního zákoníku, v platném znění.)

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany:

 

………………………….
  (dále jen pan převodce)

a

…………………………………

(dále jen nabyvatel)

uzavřely tuto:

 

dohodu o převodu členských práv a poviností:

 

I. Prohlášení o členství

Pan …………r.č……..…a paní…………r.č.………... jsou podle § 703 odst. 2 obč.z. společnými členy bytového družstva …………………………., IČO …………., se sídlem v ……………(dále jen “bytové družstvo”).

Členství převodců vzniklo : ………………………………. ( při založení družstva, přijetím za člena, převodem členství, jiným zákonným způsobem ) ke dni …………

 

II. Předmět dohody

Přřevodce   převádí na základě této dohody za dohodnutou cenu……………… Kč (slovy:………………korunčeských) svůj členský podíl, který představuje členská práva a povinnosti spojená s členstvím v bytovém družstvu, zejména pak právo užívat ………… pokojový byt v ………………. nadzemním podlaží v domě čp…….. v ulici……………… , který je majetkem družstva, na nabyvatele r.č………… , č. OP:……….., trvale bytem: ……………………….. Nabyvatel tak vstupuje do všech členských práv a povinností převodce a zavazuje se dodržovat stanovy bytového družstva, usnesení členské schůze, jakož i další interní normy bytového družstva.

Dnem předložení této dohody bytovému družstvu vzniká nabyvateli právo na uzavření nájemní smlouvy k výše uvedenému bytu, na který připadá převáděný členský podíl.

 

III. Způsob úhrady kupní ceny

Kupní cena za převod členského podílu bude mezi smluvními stranami vypořádána následujícím způsobem.

Při podpisu této dohody převede nabyvatel zálohu kupní ceny ve výši ………..,-Kč (slovy:………………………. korunčeských) na bankovní účet převodců č.………..,vedený u …..………….Doplatek kupní ceny ve výši ……………..Kč (slovy: ……………………….korunčeských) uhradí nabyvatel na stejný účet do 14 dnů od podpisu dohody.

 

IV. Ostatní ujednání

Převodce prohlašuje, že převod členského podílu není omezen stanovami, a že   nikdo nemá ani právo přednostní koupě členského podílu, ani předkupní právo.

Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s velikostí a stavem bytu a prohlašuje, že byt je způsobilý k řádnému užívání. 

Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil se stanovami družstva, zejména se svými členskými povinnostmi a právy, a bere na vědomí, že povinen tyto stanovy dodržovat. 

Převodce ujišťujeje nabyvatele, že nemá žádné nedoplatky ani dluhy na nájemném, případně za služby spojené s užíváním bytu; nabyvatel nepřejímá s bytem žádné závazky, dluhy, nedoplatky a ani za ně neodpovídá.

Převodce se zavazuje byt vyklidit a vyklizený předat nabyvateli nejpozději do …….. dnů ode dne uzavření této dohody.

 

V. Závěrečná ustanovení

Není-li touto dohodou dohodnuto jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran obchodním zákoníkem.

Účinky převodu členských práv a povinností nastávají okamžikem předložení této dohody bytovému družstvu.

Dohoda je platná a účinná dnem podpisu   obou smluvních stran.

Tato dohoda je vyhotovena ve .... vyhotoveních.


Účastníci této dohody prohlašují, že si text dohody důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato dohoda byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

 

V……………dne……………….


 

Převodce.......................              ..........................................................................................................      Nabyvatel...................................

TOPlist