Dohoda o výměně bytu předložená vlastníkům ke schválení

Dohoda o výměně bytu předložená vlastníkům ke schválení

(uzavřená dle §715 - §716, zák.č. 40/1964 sb., občanský zákoník, v platném znění)níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:……………………………..
(dále jen nájemce“A”)……………………………..
(dále jen nájemce“B”)
uzavřely tuto dohodu o výměně bytu


/1/ Nájemci “A” svědčí užívací právo na základě…………………………………. k bytu…..kategorie v …..NP…… o velikosti,……………sestávající se z………………..o celkové ploše ………m2 nacházejícím se v domě č.p.:……… na stavební parcele, č. parc..……….., k.ú.. ………………, pro obec………….., vše zapsané v Katastrálním úřadě,………………………… v LV.č.:………… Společně s nájemcem žijí ve společné domácnosti tyto osoby :

a) Jméno a příjmení…………………………..r.č………./…………..
b) Jméno a příjmení…………………………..r.č………./…………..
c) Jméno a příjmení…………………………..r.č………./…………../2/ Nájemci “B” svědčí užívací právo na základě…………………………………. k bytu…..kategorie v …..NP…… o velikosti,……………sestávající se z………………..o celkové ploše ………m2 nacházejícím se v domě č.p.:……… na stavební parcele, č. parc..……….., k.ú.. ………………, pro obec………….., vše zapsané v Katastrálním úřadě,………………………… v LV.č.:………… Společně s nájemcem žijí ve společné domácnosti tyto osoby :

a) Jméno a příjmení…………………………..r.č………./…………..
b) Jméno a příjmení…………………………..r.č………./…………..
c) Jméno a příjmení…………………………..r.č………./…………../3/ Smluvní strany se touto dohodou dohodly na vzájemné výměně výše uvedených bytů tak, že:

Nájemce“A” vkládá do vzájemné, předmětné výměny (dále jen “výměna”) byt, k němuž mu svědčí užívací právo na základě…………………………………. k bytu…..kategorie v …..NP…… o velikosti,……………sestávající se z………………..o celkové ploše ………m2 nacházejícím se v domě č.p.:……… na stavební parcele, č. parc..……….., k.ú.. ………………, pro obec………….., vše zapsané v Katastrálním úřadě,………………………… v LV.č.:………… Nájemce“A” uskutečněním výměny vstupuje do veškerých předešlých práv a povinností nájemce“B” vyplývajících z titulu jeho užívacího práva. Nájemce“A” nepřebírá žádné pohledávky ani jiné závazky vzniknuvší před, a v průběhu výměny. Společně s nájemcem“A” budou vyměněný byt užívat osoby žijící ve společné domácnosti :

a) Jméno a příjmení…………………………..r.č………./…………..
b) Jméno a příjmení…………………………..r.č………./…………..
c) Jméno a příjmení…………………………..r.č………./…………..Nájemce“B” vkládá do vzájemné, předmětné výměny byt, k němuž mu svědčí užívací právo na základě…………………………………. k bytu…..kategorie v …..NP…… o velikosti,……………sestávající se z………………..o celkové ploše ………m2 nacházejícím se v domě č.p.:……… na stavební parcele, č. parc..……….., k.ú.. ………………, pro obec………….., vše zapsané v Katastrálním úřadě,………………………… v LV.č.:………… Nájemce“B” uskutečněním výměny vstupuje do veškerých předešlých práv a povinností nájemce“A” vyplývajících z titulu jeho užívacího práva. Nájemce“B” nepřebírá žádné pohledávky ani jiné závazky vzniknuvší před, a v průběhu výměny. Společně s nájemcem“B” budou vyměněný byt užívat osoby žijící ve společné domácnosti :

a) Jméno a příjmení…………………………..r.č………./…………..
b) Jméno a příjmení…………………………..r.č………./…………..
c) Jméno a příjmení…………………………..r.č………./…………../4/ Výměna je uskutečněná dle této dohody a vzájemným převzetím a předáním měněných bytů, přičemž o předání – převzetí, budou vystaveny a následně smluvními stranami podepsány, předávací protokoly, které budou zejména obsahovat :

Specifikaci bytů Stav veškerých měřidel medií (vodoměry teplé a studené vody, plynoměr, elektroměr, apod.) Datum převodu dodávek elektrické energie, plynu apod. (převod plynoměru, elektroměru u příslušných dodavatelů apod.) Vybavení bytů jako kuchyňská linka, ohřívače vody, atp….

Pokud by jedna smluvní strana neumožnila smluvní straně druhé bez vážného důvodu uskutečnit výměnu, dle této už odsouhlasené dohody , použije se ustanovení uvedené dle bodu /6/, této dohody.

/5/ Smluvní strany výslovně prohlašují, společně a každá zvlášť, že ke dni uzavření této dohody na předmětných bytech neváznou z užívacího titulu, žádné pohledávky ani jiné závazky.

/6/ Náklady, nutné výdaje a další možná finanční plnění spojená s výměnou bytů, budou smluvními stranami řešeny zvláště v jiné písemné dohodě.

/7/ Pokud nebude právo na splnění této dohody uplatněno u soudu do tří měsíců ode dne, kdy byl vysloven s touto dohodou souhlas, potom toto právo zaniká.

/8/ Nastanou-li dodatečně u některé ze smluvních stran takové závažné okolnosti, že není možno splnění této dohody na ni spravedlivě požadovat, má právo od dohody odstoupit, musí však tak učinit bez zbytečného odkladu. Povinnost k náhradě škody tím není dotčena.

/9/ Smluvní strany tuto dohodu předkládají k vyjádření a odsouhlasení vlastníkům domů :
Vlastník…………………………………….domu č.p.:……… na stavební parcele, č. parc..……….., k.ú.. ………………, pro obec………….., vše zapsané v Katastrálním úřadě,………………………… v LV.č.:……………..v němž se nachází byt…..kategorie v …..NP…… o velikosti,……………sestávající se z………………..o celkové ploše ………m2 , který je právoplatně užíván nájemcem………………….. ,se s obsahem této dohody plně seznámil, porozuměl mu a


tímto :
-------Souhlasí s předloženou výměnou bezvýhrad------
V ……………..dne……………….…………………………..
razítko, podpisVlastník…………………………………….domu č.p.:……… na stavební parcele, č. parc..……….., k.ú.. ………………, pro obec………….., vše zapsané v Katastrálním úřadě,………………………… v LV.č.:……………..v němž se nachází byt…..kategorie v …..NP…… o velikosti,……………sestávající se z………………..o celkové ploše ………m2 , který je právoplatně užíván nájemcem………………….., se s obsahem této dohody plně seznámil, porozuměl mu a


tímto :
-------Souhlasí s předloženou výměnou bezvýhrad------
V ……………..dne……………….…………………………..
razítko, podpis


/10/ Přílohy k této dohodě:
Výpisy z KN
Tituly užívacího práva (nájemní smlouvy, dekrety apod..)
Evidenční listy
V případě rodinného domu, potvrzení stavebního úřadu o další bytové jednotce
Případné plné moci


/1/ Dohoda je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.
/2/ Tato dohoda je vyhotovena ve .... vyhotoveních.
/3/ Účastníci této dohody prohlašují, že si text dohody důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato dohoda byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.V ……………..dne……………………………………………..
podpis nájemce“A”……………………………..
podpis nájemce“B”zletilé osoby ve společné domácnosti nájemce“A”

jméno a příjmení………
jméno a příjmení………
jméno a příjmení………
………………………podpis................................................………………………podpis..........................................………………………podpiszletilé osoby ve společné domácnosti nájemce“B”

jméno a příjmení………
jméno a příjmení………
jméno a příjmení………
………………………podpis...............................................………………………podpis...............................................………………………podpis


TOPlist