Kupní smlouva na koupi nemovitostiKupní smlouva na koupi nemovitosti

I. Smluvní strany
1.1


dále jen jako prodávající

a

1.2.


dále jen kupující, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem:

II. Předmět koupě a prodeje

2.1 Prodávající jsou na základě kupní smlouvy ze dne 7.7.2000 vlastníky pozemku parcelní číslo. 1234/1 o výměře 2587 m2 vše v katastrálním území Proboštov, obec Proboštov. Uvedené nemovitosti jsou jako vlastnictví prodávajících zapsány na listu vlastnictví č. 1005 pro obec Proboštov, katastrální území Proboštov u Teplic, u Katastrálního úřadu v Teplicích.

2.2 Prodávající prohlašují, že jsou oprávněni bez omezení zcizovat nebo jinak nakládat s nemovitostmi, jež jsou předmětem této kupní smlouvy a taktéž prohlašují, že jejich smluvní volnost a způsobilost k právním úkonům není nijak omezena. Současně prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost, jež by mohla vést ke vzniku zástavního práva k převáděným nemovitostem ze zákona.

2.3 Shora citované nemovitosti se vším právním i faktickým příslušenstvím a součástmi, touto kupní smlouvou prodávající prodávají kupujícím do jejich vlastnictví. Prodávající předmětné nemovitosti spolu s příslušenstvím prodávají za níže uvedenou dohodnutou kupní cenu a kupující prohlašují, že tyto nemovitosti za tuto dohodnutou kupní cenu od prodávajících do svého vlastnictví kupují.

III. Kupní cena a forma jejího zaplacení

3.1 Dohodnutou kupní cenu 575.000,- Kč (Slovy: Pětsetsedumdesátpěttisíc korun českých) zaplatili kupující prodávajícím před podpisem této smlouvy. Prodávající svými podpisy tuto skutečnost potvrzují.

IV. Prohlášení účastníků

4.1 Prodávající prohlašují, že seznámili kupujícího se stavem převáděných nemovitostí včetně jejich příslušenství a součástí, seznámili je se závadami a upozornili na nutné opravy či potřebu provést jejich údržbu, a že na převáděných nemovitostech neváznou žádné dluhy, ani žádná věcná břemena.

4.2 Kupující prohlašuje, že si převáděné nemovitosti řádně prohlédl a že jejich stav je mu znám, jakož i přístup k nemovitostem a že nabývá tyto nemovitosti včetně jejich příslušenství ve stavu, jak je výše popsán.

V. Platnost a účinnost smlouvy

5.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.

5.2 Kupující nabudou vlastnické právo k převáděným nemovitostem vkladem do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Teplicích.

5.3 Účastníci se dohodli na tom, že kupující má právo vstupu a užívání předmětných nemovitostí v celém jejich rozsahu, včetně práva brát z věcí užitky, bez jakéhokoli omezení, od okamžiku uzavření této smlouvy.

5.5 Účastníci dále sjednávají rozvazující podmínku pro případ odmítnutí povolení vkladu vlastnického práva katastrálním úřadem, a to tak, že právní mocí tohoto rozhodnutí zaniká platnost této kupní smlouvy a účastníci si bez zbytečného odkladu vrátí poskytnutá plnění a každá strana ponese své náklady.

VI. Náklady spojenés předmětem smlouvy

6.1 Správní poplatek za podání návrhu na vydání rozhodnutí o povolení vkladu zaplatí kupující, daň z převodu nemovitostí uhradí dle zákona prodávající. Náklady spojené s vyhotovením této smlouvy nese kupující.

VII. Zápis do listu vlastnictví v katastru nemovitostí

7.1 Na základě této kupní smlouvy se zapíše na list vlastnický č. 1005 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Teplicích, pro katastrální území Proboštov, obec Proboštov, okres Teplice, vklad vlastnického práva k převáděným nemovitostem takto:

A-LV:

- . manželé Karel Navrátil, r.č. 000000/0000 a Jana Patočková, r.č. 000000/0000
oba bytem Pod Kopcem 2, 415 01 Teplice

- ostatní části beze změn.

7.2 Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podle této smlouvy bude podán kupujícími u příslušného katastrálního úřadu bez zbytečného odkladu.

VIII. Ostatní ujednání

8.1 Tato smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech s hodnotou originálu, z nichž každý účastník této smlouvy obdrží po jednom, dva stejnopisy jsou určeny pro potřebu katastrálního úřadu a jeden stejnopis bude sloužit pro příslušný finanční úřad jako přílohy přiznání k dani z převodu nemovitostí.

8.2 Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem bez výhrad a připomínek souhlasí a prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 05.05.2005


prodávající........................................................................................................................................................... kupující...............

.

Podpisy musí být úředně ověřené.

 

TOPlist