Kupní smlouva o prodeji nemovitosti
Kupní smlouva o prodeji nemovitosti
uzavřená dle § 588 a násl. občanského zákoníku
Článek I.

Prodávající je na základě kupní smlouvy ze dne ..............., která byla registrována státním notářstvím v ................... dne ................ pod reg. č. .................., (do .................... se vlastnictví nemovitosti nabývalo dnem právní moci rozhodnutí státního notářství o registraci kupní smlouvy, od .................... se vlastnictví nabývá vkladem do katastru nemovitostí a dokladem osvědčujícím vlastnictví je výpis z listu vlastnictví, který vede příslušný katastrální úřad) výlučným vlastníkem domu čp. ................., na stavební parcele č. ..................., stavební parcely č. ................., (o výměře ............... m2) a pozemku (zahrady) č. parc. ..................., (o výměře ................. m2), v ...................., katastrální území ....................., zapsaných v katastru nemovitostí u katastrálního úřadu v ......................, na listu vlastnictví č. .................... ....…... K domu čp. ............... náleží samostatná kolna, samostatná garáž, přípojka vody, žumpa, zpevněná plocha I., zpevněná plocha II., opěrná zeď a venkovní schody.

Výše uvedené nemovitosti včetně jejich příslušenství, součástí a vedlejších staveb nezapisovaných do katastru nemovitostí, jsou podrobně popsány ve znaleckém posudku č. ...................., ze dne ...................., zpracovaném p. ............................

 Článek. II.

Prodávající výslovně prohlašuje, že na nemovitostech neváznou žádná věcná břemena, dluhy ani jiné právní vady.

Kupující prohlašuje, že byl se stavem převáděných nemovitostí seznámen a rovněž je seznámen se znaleckým posudkem.


Článek. III.

Prodávající převádí touto smlouvou nemovitosti uvedené v článku I. včetně jejich příslušenství, součástí a vedlejších staveb do výlučného vlastnictví kupujícího, který je za podmínek této smlouvy kupuje.


Článek. IV.

Smluvní strany se dohodly na kupní ceně nemovitostí převáděných touto smlouvou a specifikovaných v článku I. této smlouvy ve výši ................................ slovy .........................................
Tato kupní cena bude uhrazena následujícím způsobem:

První část ceny ve výši ............................................ bude uhrazena při podpisu této kupní smlouvy a to poukázáním této částky na účet prodávajícího u ................................ č.ú. ......................... Druhá část kupní ceny ve výši ................................. bude při podpisu této kupní smlouvy uložena na depositní účet advokátní (realitní, notářské) kanceláře ........................... se sídlem ......................, a bude prodávajícímu vyplacena do 14 dnů poté, co bude advokátní kanceláři předložen doklad o provedení vkladu vlastnického práva kupujícího k převáděným nemovitostem do katastru nemovitostí. Platba bude provedena převodem na účet určený prodávajícím.


Článek. V.

Smluvní strany se dále dohodly, že nebezpečí škody na převáděných nemovitostech včetně jejich součástí a příslušenství, přechází z prodávajícího na kupujícího dnem, kdy budou kupujícímu nemovitosti předány k faktickému užívání. O předání nemovitostí bude sepsán předávací protokol.


Článek. VI.

Vlastnictví k převáděným nemovitostem přechází na kupujícího dnem vkladu jeho vlastnického práva do katastru nemovitostí u katastrálního úřadu v ......................


Článek. VII.

Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí hradí prodávající. Daň z převodu nemovitostí bude placena v souladu s platnými právními předpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Dva stejnopisy jsou určeny katastrálnímu úřadu v

 

..................... (Katastrální úřad obdrží smlouvy v počtu 2+počet účastníků smlouvy)Článek. VIII.

Účastníci výslovně prohlašují, že tato kupní smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a že ji neuzavřeli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V ....................... dne ........................prodávající................ .......................................................................................................................................... kupující...............

 

.

 

 

TOPlist