Nájemní smlouva o nájmu bytuNÁJEMNÍ SMLOUVA
nájem bytu

Účastníci

……………………… jako vlastník nemovitosti (dále jen „pronajímatel“)
bytem …………………………………………………………………
rodné číslo ………………………..

a

Pan-Paní
( dále jen „nájemce“)
rodné číslo ………………………..
bytem


uzavřeli dnešního dne podle § 685 a násl. obč. zák. tuto smlouvu:


I. Předmět nájmu

Pronajímatel pronajímá nájemci dnem ................................. byt..............................kategorie,
po bývalém nájemci.................................ve..................podlaží domu čp. .........
v................................., ulici.................................sestávající z kuchyně,........................pokojů
a příslušenství :


Stav bytu - ....................................................................
Přesný rozsah vybavení a stavu bytu je uveden v evidenčním listu, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
Nájemce tímto výslovně prohlašuje, že je seznámen se stavem a vybavením bytu a v této podobě jej bez výhrad přijímá. Neodpovídá-li stav bytu požadavkům řádného užívání, smluvní strany odchylně od § 687 odst.1 občanského zákoníku sjednávají závazek nájemce uvést byt do stavu způsobilého k řádnému užívání na vlastní náklady.


II. Doba nájmu

Nájem se sjednává na dobu určitou 1 roku tj. do _______________________________
Pokud bude nájemce řádně a beze zbytku plnit své povinnosti dle této smlouvy a obecně závazných právních předpisů a písemně pronajímatele požádá o prodloužení doby nájmu, pronajímatel se zavazuje, nebude-li existovat některý ze zákonných důvodů, pro který může pronajímatel jinak nájem vypovědět, nejpozději ke dni uplynutí doby nájmu prodloužit dobu nájmu o další 3 kalendářní roky; tento princip prolongace se opakovaně uplatní i po uplynutí prodloužené doby nájmu s tím, že nájemce již nebude povinen o prodloužení nájmu opětovně písemně žádat.
Ke dni faktického předání bytu bude mezi pronajímatelem a nájemcem sepsán předávací protokol, který se stane též přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Ke dni skončení nájmu je nájemce povinen byt vyklidit a předat jej ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení pronajímateli. V případě prodlení s vyklizením a předáním bytu je pronajímatel oprávněn přistoupit k vyklizení bytu soudní cestou. Nájemce je povinen hradit nájemné a úhradu za služby spojené s užíváním bytu až do dne skutečného vyklizení a předání bytu pronajímateli.


III. Nájemné

S ohledem na příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů sjednává pronajímatel s nájemcem nájemné, které má charakter tržního nájemného.

Nájemné činí _______________,- Kč měsíčně.
Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel je oprávněn sjednané nájemné vždy k 1.7. příslušného kalendářního roku zvýšit o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášenou Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok. Toto sjednané nájemné nebude již dále navyšováno o poplatky za vybavení bytu, neboť tyto jsou již v nájemném obsaženy. Nájemce je povinen platit nájemné a zálohu za služby spojené s užíváním bytu v pravidelných měsíčních částkách splatných vždy do 5. dne měsíce, na který se platby vztahují, a to na účet stanovený pronajímatelem. Výše úhrady za služby spojené s užíváním bytu se stanoví zálohově za jednotlivé služby, které jsou stanoveny v evidenčním listu, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy, přičemž nájemce nebo pronajímatel je povinen po předložení ročního vyúčtování zaplatit případný nedoplatek či přeplatek do 30 dnů ode dne doručení konečného vyúčtování.


IV. Práva a povinnosti pronajímatele

Není-li v této smlouvě mezi smluvními stranami sjednáno jinak, je pronajímatel

1/ povinen zejména :
a) předat nájemci byt na základě předávacího protokolu a poskytnout mu nezbytnou součinnost v souvislosti s tím
b) umožnit nájemci a osobám, které žijí s nájemcem ve společné domácnosti, řádné užívání bytu a společných prostor a zařízení domu, jakož i požívání plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno
c) odstraňovat závady bránící řádnému užívání bytu, nebyla-li povinnost k jejich odstranění při předání bytu výslovně sjednána jinak

2/ oprávněn
d) provádět kontroly stavu pronajatých prostor, zejména v souvislosti s prováděním oprav a údržby domu
e) vykonávat ostatní práva a povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, pokud nebylo výslovně v této smlouvě sjednáno odchylně


V. Práva a povinnosti nájemce

Nájemce a příslušníci jeho domácnosti jsou oprávněni užívat byt a společné prostory domu a požívat plnění (služby), jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno, a to řádně, za úhradu a v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Přitom jsou nájemce a příslušníci jeho domácnosti povinni maximálně šetřit a chránit užívaný majetek a dodržovat dobré mravy, zejména dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující i ostatním nájemcům nerušený výkon jejich práv.
Nájemce je povinen hradit na vlastní náklady drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou bytu. Nájemce je dále povinen na vlastní náklady zajistit odstranění veškerých závad a poškození, která v bytě nebo v domě způsobil sám nebo ti, kdo s ním bydlí nebo se zdržují v bytě či domě s jeho souhlasem.
Stavební úpravy nebo jiné podstatné změny v bytě může nájemce provádět výlučně s předchozím písemným souhlasem pronajímatele a na své náklady; přitom je povinen dodržet beze zbytku ustanovení obecně závazných právních předpisů, této smlouvy, jakož i pravidel chování v domě (domovní řád apod.).
Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele přenechat byt nebo jeho část do podnájmu, převést nájem k bytu na jinou osobu ani byt využívat k podnikatelské činnosti (zřízení sídla podnikatelských subjektů, místa podnikání, provozoven apod.).
Veškeré změny, rozhodné pro výši nájemného a výši úhrad za služby spojené s užíváním bytu (počet členů domácnosti apod.) je nájemce povinen neprodleně ohlásit pronajímateli; jinak zodpovídá za škody tím vzniklé.
Hrubé porušení povinností ze strany nájemce zakládá právo pronajímatele na vypovězení nájmu v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
Nájemce je povinen ke dni podpisu této smlouvy složit v hotovosti v pokladně pronajímatele částku rovnající se trojnásobku měsíčního nájemného jako jistinu k zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci vzniklých z této smlouvy. Jistinu pronajímatel převede na termínovaný vklad s jednoměsíční periodou obnovování. Pokud úroky z této částky nebude pronajímatel nucen použít jako jistinu samu, budou nájemci vypláceny jedenkrát ročně vždy k 31.12. běžného roku.
O použití jistiny je pronajímatel povinen nájemce písemně informovat. Přitom odpovídá za škodu vzniklou nájemci případným neoprávněným užitím jistiny. Jistina včetně připsaných úroků bude použita k úhradě pohledávek v tomto pořadí:
a) poplatky z prodlení a náhrada vzniklé škody
b) dlužné platby za služby spojené s užíváním předmětu nájmu
c) dlužné nájemné
V případě, že jistinu nebude nutno použít, bude vrácena nájemci po skončení nájemního vztahu.
Složení výše uvedené jistiny je podmínkou účinnosti této smlouvy. Doklad o složení jistiny je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.
Do doby složení této částky nelze nájemci předmět nájmu fyzicky předat.


 VI. Obecná ustanovení

Práva a povinnosti nájemce se týkají i všech osob, které bydlí s nájemcem ve společné domácnosti, resp. se zde s jeho souhlasem vyskytují nebo zdržují.
Písemnosti mezi smluvními stranami se doručují na adresy uvedené v této smlouvě, popř. na adresu správní firmy pronajímatele.
Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, zejména ostatní práva a povinnosti smluvních stran z nájemního vztahu, možnosti jeho změn, způsoby jeho skončení včetně povinnosti poskytnout náhradu, způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, případy, ve kterých je pronajímatel oprávněn jednostranně zvýšit nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu apod., se řídí obecně závaznými právními předpisy.

V ………… dne...............                            V …………. dne...............
(Osobně převzal(a) a souhlasí s uvedením osobních dat do NS a s jejich další evidencí)

(pronajímatel) x/z.....................................            (nájemce).....................................
(pronajímatel) y/z.....................................TOPlist