Návrh na vklad do katastru nemovitostíNávrh na vklad do katastru nemovitostí


Katastrálnímu úřadu
v Teplicích


Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí


    V příloze předkládáme sedm vyhotovení kupní smlouvy uzavřené dne 22.3.2001 mezi manželi Jaroslavou Slavíkovou, r.č. 000000/000 a Jiřím Slavíkem, r.č. 000000/0000 oba bytem Na Kopci 1, 415 01 Teplice jako prodávajícími a manželi Janem Koupilem, r.č. 000000/0000 a Petrou Koupilovou, r.č. 000000/0000 oba bytem Pod Kopcem 2, 415 01 Teplice jako kupujícími, o převodu vlastnictví k pozemku parcelní číslo. 1111/1 o výměře 1408 m2 vše zapsané na listu vlastnictví č. 1005 pro obec Proboštov, katastrální území Proboštov u Teplic, u Katastrálního úřadu v Teplicích. Navrhujeme, aby bylo zahájeno řízení o povolení vkladu do katastru a aby Váš katastrální úřad rozhodl, že vklad vlastnického práva k nemovitostem na základě shora uvedené smlouvy se povoluje.

V Teplicích 22.3.2001
Jan a Petra Koupilovi
kupující
bytem Pod Kopcem 2, 415 01 Teplice........................................                  .................................................................................................          ..........................................

TOPlist