Plná moc k uzavření kupní smlouvyPlná moc k uzavření kupní smlouvyJá, níže podepsaný, jméno, příjmení, trvale bytem, rodné číslo,


títmo zplnomocňuji


pana, paní, jméno, příjmení, trvale bytem, rodné číslo,


aby mým jménem týkající se nemovitosti (í)


.................................................................................................................................
přesně definovat nemovitost, pozemek jako v předmětné kupní smlouvě

sjednal a uzavřel s kupujícím (nebo prodávajícím) jméno, příjmení, trvale bytem, rodné číslo (nebo splečnost její identifikační údaje) kupní smlouvu kterou kupuji (nebo prodávám) výše uvedené uvedené nemovitosti za dohodnutou kupní cenu ...........................Kč, (slovy: ......................................................................................... korun českých), dohodl v této kupní smlouvě všechny podmínky koupě a prodeje, zejména včetně lhůty a podmínek splatnosti kupní ceny, zajištění kupní ceny případně i zástavním právem na převáděných nemovitostech, smluvní pokutou, jinými smluvními sankcemi, odstoupením od smlouvy, zajišťovacím převodem práva, případně jakýmkoliv jiným způsobem, který můj zmocněnec uzná za vhodný, aby v kupní smlouvě případně sjednal předkupní právo třeba i s účinky práva věcného, zavázal mne ke všem plněním souvisejícím s převodem, dohodl termín a podmínky vyklizení a předání převáděných nemovitostí a okamžik přechodu nebezpečí škody na převáděných nemovitostech na nabyvatele, jakož i okamžik přechodu práva na užitky z převáděných nemovitostí plynoucí, učinil ve smlouvě všechna potřebná prohlášení, poskytl druhé smluvní straně záruky, že převáděné nemovitosti se odevzdávají bez dluhů a právních závad, že jejich převod není smluvně omezen, že nejsou pronajaty, případně aby upozornil druhou smluvní stranu na tyto právní vady:

a aby prohlásil, že tyto vady nejsou na překážku smluvním ujednáním, aby tuto kupní smlouvu podepsal, vyplatil (nebo převzal) kupní cenu a vystavil (nebo přijal) o tom kvitanci, aby mne zastupoval v řízení o správní poplatek z návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí práv z této smlouvy do katastru nemovitostí, t.j. aby mým jménem podal návrh na vklad jednal v řízení o vkladu mým jménem, aby podával opravné prostředky, vzdával se jich, přijímal všechny písemnosti, zejména aby přijal smlouvu s doložkou o vkladu do katastru nemovitostí, aby mým jménem činil před katastrálním úřadem všechna prohlášení, která jsou nutná pro vklad práv ze smlouvy do katastru nemovitostí a podával všechna vyjádření a všechny zprávy.

Beru na vědomí, že úkony zástupce vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Zmocněnec i zmocnitel prohlašují, že jsou oba v plném rozsahu způsobilí k právním úkonům a že jejich zájmy nejsou navzájem v rozporu.


V................................... dne.................................................................................
podpis zmocnitele

Zmocnění přijímám.

V...................................dne................................................................................
podpis zmocněnce

TOPlist