Plná moc k zastupování před úřadyPlná moc k zastupování před úřady

Pan(í)..................................., zaměstnanec společnosti...................................    Zmocňuje tímto.............................................................
(dále jen zmocněnec)k zastupování ve věci:..........................................................................................................    Současně zmocnitel prohlašuje, že k výše uvedeným úkonům nezmocnil k zastupování jiného zástupce, a to ani částečně.
Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou. Její výpověď může být dána pouze písemnou formou. Právní vztahy vyplývající z této plné moci se dále řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
V................................... dne...................
..............................................................
    podpis a (razítko) zmocnitele 
Zmocnění k zastupování přijímám.

V...................................dne................................................................................
    podpis a razítko zmocněnce

 

 

 
TOPlist