Smlouva o budoucí smlouvě kupní na převod nemovitostiSMLOUVA
o budoucí smlouvě kupní


Smluvní strany:
(dále jen budoucí prodávající)a(dále jen budoucí kupující)

I.

Budoucí prodávající je na základě ………………… výhradním vlastníkem následujících nemovitostí:

budova č.p…… stojící na stavební parcele č. … ..

stavební parcela č….. o výměře …… m 2

parcela č. …… o výměře ….. m 2 ,

k.ú. i obec , okres

Vlastnictví uvedených nemovitostí je zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. …. vedeném Katastrálním úřadem v ……………


II.

Budoucí prodávající má zájem prodat výše uvedené nemovitosti, za souhrnnou kupní cenu ve výši ……..,- Kč (slovy…….. korun českých) a za dalších podmínek uvedených v textu této smlouvy a v textu kupní smlouvy, jejíž text tvoří nedílnou přílohu této smlouvy (dále jen kupní smlouva). Budoucí kupující mají zájem o koupi těchto nemovitostí za těchto uvedených podmínek a chtějí uhradit část kupní ceny ve výši ………..,- Kč z úvěru poskytnutého ………. , ( dále jen Banka), a proto se obě strany dohodly na této smlouvě o budoucí smlouvě kupní.


III.

1) Budoucí k upující se zavazují neprodleně po podpisu této smlouvy požádat Banku o poskytnutí úvěru na koupi výše uvedených nemovitostí s tím, že částka ve výši …………..,- Kč z tohoto úvěru bude poukázána Bankou jako splátka kupní ceny přímo na účet budoucího prodávajícího, a to neprodleně do 15 dnů po té, co prodávající nebo kupující předloží ……….. bance, pobočka …….. dokumenty uvedené v odstavci 3, článku III. (dále jen Úvěr).

2) Budoucí prodávající se zavazuje na písemnou výzvu budoucích kupujících, nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy, uzavřít s Bankou a budoucím prodávajícím smlouvu o zřízení zástavního práva k prodávaným nemovitostem za účelem zajištění splacení poskytovaného Úvěru, jestliže současně s touto výzvou budoucí kupující předloží budoucímu prodávajícímu písemné vyjádření Banky o tom, že hodlá budoucím kupujícím poskytnout Úvěr.

3) Budoucí prodávající se zavazuje na písemnou výzvu budoucích kupujících, nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy, uzavřít s budoucími kupujícími kupní smlouvu, jestliže současně s touto výzvou budoucí kupující předloží budoucímu prodávajícímu:

a) smlouvu o poskytnutí Úvěru uzavřenou mezi budoucími kupujícími a Bankou, jež bude obsahovat závazek Banky vyplatit na účet budoucího prodávajícího č. ………. vedený u ……. banky v Praze část kupní ceny za tyto nemovitosti ve výši ……….,- Kč, a to bezhotovostně , neprodleně do 15 dnů po té, co prodávající předloží Bance

• oboustranně podepsanou kupní smlouvu včetně návrhu na vklad vlastnického práva,

• zástavní smlouvu uzavřenou mezi Bankou jako zástavním věřitelem, budoucím prodávajícím jako zástavcem a budoucím kupujícím jako zástavním dlužníkem, uzavřenou podle odst. 2 tohoto článku, jejímž předmětem je zřízení zástavního práva k prodávaným nemovitostem uvedeným v článku I. této smlouvy, a to s vyznačením vkladu zástavního práva,

b) zástavní smlouvu uzavřenou mezi Bankou jako zástavním věřitelem, budoucím prodávajícím jako zástavcem a budoucím kupujícím jako zástavním dlužníkem, uzavřenou podle odst. 2 tohoto článku, jejímž předmětem je zřízení zástavního práva k prodávaným nemovitostem uvedeným v článku I. této smlouvy, a to s vyznačením vkladu zástavního práva.


IV.

Budoucí prodávající předá budoucím kupujícím a budoucí kupující převezmou prodávané nemovitosti, spolu s veškerou budoucímu prodávajícímu dostupnou související dokumentací při podpisu této smlouvy, což tímto budoucí kupující potvrzují. Po složení zálohy bude předána veškerá dokumentace, záruční listy, certifikáty atd. ohledně instalovaných zařízení a provedených prací včetně klíčů k prodávaným nemovitostem, zejména klíče od vstupních vrat, od vlastních domu, popř. další.

(Přitom bude mj. zachycen i stav všech měřidel osazených na inženýrských sítích zavedených v prodávaných nemovitostech.)


V.

1) Budoucí kupující před podpisem této smlouvy složili do advokátní úschovy advokáta Mgr. Petra Fučíka, se sídlem ………… zálohu na souhrnnou kupní cenu ve výši ………..,- Kč (slovy …………. korun českých), která jim bude po uzavření kupní smlouvy započtena na souhrnnou kupní cenu.

2) Nenaplní-li s e podmínky uzavření kupní smlouvy uvedené v článku III. této smlouvy do ………. od podpisu této smlouvy, pak tato smlouva bez dalšího zaniká.

3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž si obě strany ponechají po dvou.


V ……………..dne ................. ................................................................................................V ……………..dne .................
Příloha smlouvy o budoucí smlouvě kupní
K U P N Í S M L O U V A


Smluvní strany:
(dále jen prodávající)a(dále jen kupující)


Článek I.

Budoucí prodávající je na základě výhradním vlastníkem následujících nemovitostí:

budova čp stojící na stavební parcele č.

stavební parcela č., o výměře m 2 ,

parcela č. o výměře m 2 ,

k.ú. i obec okres

Vlastnictví uvedených nemovitostí je zap sáno v katastru nemovitostí na LV č. vedeném Katastrálním úřadem.


Článek II.

Prodávající výše uvedené nemovitosti, se všemi součástmi a s příslušenstvím, zejména s ………………….oplocením, venkovními úpravami, trvalými porosty, nyní prodává kupujícím za souhrnnou kupní cenu ……………,- Kč (slovy:………… korun českých) a kupující za tuto cenu tyto nemovitosti kupují do společného jmění manželů.


Článek III.

1) Kupující zaplatí prodávajícímu souhrnnou kupní cenu takto:

a) ………. ,- Kč bylo zaplaceno složením do advokátní úschovy advokátu Mgr. Petru Fučíkovi…………….před podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní jako zálohu na souhrnnou kupní cenu,

b) ……..,- Kč bezhotovostně na účet prodávajícího č. ………… vedený u ……….. banky v ……. neprodleně do 15 dnů po té, co prodávající předloží ……….. bance, pobočka …………..

• tuto oboustranně podepsanou kupní smlouvu včetně návrhu na vklad vlastnického práva

• zástavní smlouvu uzavřenou mezi BankouXY jako zástavním věřitelem, prodávajícím jako zástavcem a kupujícím jako zástavním dlužníkem, jejímž předmětem je zřízení zástavního práva k prodávaným nemovitostem uvedeným v článku I. této smlouvy, za účelem zajištění splacení úvěru poskytnutého touto bankou kupujícím k zaplacení části kupní ceny ve výši ……..,- Kč, a to s vyznačením vkladu zástavníh o práva .

2) K zajištění zaplacení části kupní ceny uvedené v článku III. písm. c) uzavřeli kupující s ……….. bankou dne …………….. smlouvu o úvěru č. ………………..


Článek IV.

1) Prodávající prohlašuje, že na prodávaných nemovitostech neváznou žádná věcná břemena , dluhy, ani zástavní práva s výjimkou zástavního práva ………… banky popsaného v třetí odrážce odstavce 1, článku č. III. této smlouvy.

2) Kupující prohlašují, že je jim stav prodávaných nemovitostí po prohlídce na místě znám.


Článek V.

Budoucí prodávajíc í předal budoucím kupujícím a budoucí kupující převzali prodávané nemovitosti, spolu s veškerou budoucímu prodávajícímu dostupnou související dokumentací při podpisu smlouvy budoucí.


Článek VI.

1) Vlastnictví k prodávaným nemovitostem přejde podle této smlouvy na kupující až zápisem vkladu do katastru nemovitostí. Zápis vkladu vlastnického práva zajistí na základě společného návrhu nákladem kupujících prodávající a kupující mu k tomu poskytnou potřebnou součinnost.

2) Smluvní strany prohlašují, že v případě nepovolení vkladu vlastnického práva, a to z jakéhokoli důvodu, podniknou kroky k odstranění překážek bránících provedení vkladu vlastnického práva, popřípadě po dohodě s ………….. bankou vrátí prostředky čerpané z úvěru přímo ……… bance.

3) ……….. banka s e v případě nepovolení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujících, a to z jakéhokoli důvodu, zavazuje poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při řízení o výmazu zástavního práva ……. banky za účelem zajištění splacení úvěru poskytnutého touto bankou kupujícím k zaplacení části kupní ceny.


Článek VII.

Smluvní strany se dohodly, že daň z převodu nemovitostí zaplatí prodávající a vyhotovení znaleckého posudku o ceně prodávaných nemovitostí pro potřeby této daně zajistí vlastním nákladem také prodávající a kupující mu k tomu poskytnou potřebnou součinnost, zejména umožní znalci prohlídku prodávaných nemovitostí.


Článek VIII.

Tato smlouva je vyhotovena v osmi stejnopisech, z nichž po dvou si ponechají obě strany, jeden banka a zbylých pět si ponechá prodávající pro potřeby vkladu do katastru nemovitostí .


..................................................................................................................................................... V ……………..dne .................


TOPlist