Smlouva o nájmu movité věci

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI


Smluvní strany:
.
.
.
(dále jen „pronajímatel“)

a
.
.
.

 (dále jen „nájemce“)

Uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tuto:

 
Smlouvu o nájmu XXX
 v souladu s ustanovením § 663 a násl. občanského zákoníku
 
Článek I.
Předmět nájmu


1. Pronajímatel pronajímá nájemci XXX, které složení a přesný popis je obsahem předávacího protokolu a tvoří přílohu číslo 1. a je nedílnou součástí této smlouvy. Nájemce tuto XXX do nájmu od pronajímatele přijímá a zavazuje se platit pronajímateli sjednanou úhradu.

2. XXX, včetně drobného příslušenství převzal nájemce před podpisem této smlouvy. Nájemce potvrzuje, že si XXX při převzetí dobře prohlédl, vyzkoušel a že je způsobilá k užívání.


Článek II.
Cena nájmu


1. Smluvní strany sjednaly nájemné ve výši 1.600,- Kč (slovy: tisíc a šestset korun) měsíčně. Nájemce se zavazuje první platbu uhradit do 9.1. 2008 a nadále je povinen platit nájemné měsíčně, vždy do 10. dne kalendářního měsíce, na účet pronajímatele č. 0000000/0300 vedeného u ČSOB Banky Praha 1.

2. Každý měsíc po obdržení platby pronajímatel do 7 dnů vystaví fakturu - daňový doklad a zašle jí emailem na adresu nájemce.


Článek III.
 Doba Nájmu


1.Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu a uzavírá se na dobu neurčitou.


Článek IV.
Podmínky nájmu


1. Nájemce je oprávněn XXX používat po sjednanou dobu pro účely své podnikatelské činnosti.
2. Nájemce nesmí XXX přenechat do podnájmu třetí osobě za žádných okolností, vyjma přenechávání předmětu nájmu v rámci firmy.. V případě, že nájmce poruší toto ujednání má pronajímatel na základě této smlouvy právo požadovat po nájemci smluvní pokutu až do výše 10.000,- Kč (Slovy: deset tisíc korun) za každé jedno takovéto porušení.

3. Nájemce je povinen o XXX řádně pečovat, zejména aby nedošlo k jejímu poškození. Pronajímatel doporučuje nájemci aby si na vlastní náklady sjednal pojištění předmětu nájmu. V případě poruchy je nájemce povinen pronajímatele vyrozumět. Náklady na odstranění poruch nese v celém rozsahu nájemce, pokud není domluveno jinak.

4. Případná škoda způsobená na předmětu nájmu bude účtována nájemci dle cen uvedených v předávacím protokolu, který je součástí této smlouvy. Ceny jednotlivých součástí předmětu nájmu již počítají z amortizací.

5. V případě nefunkčnosti ztrátě nebo poškození některé ze součástí předmětu nájmu při vrácení, je nájemce povinen uhradit škodu stanovenou pronajímatelem a to do 14 dnů ode dne převzetí předmětu nájmu pronajímatelem.


 
Článek V.
Výpovědní lhůta


1. Pronajímatel je oprávněn smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu nebo v případě, že nájemce bude v prodlení s úhradou dlužného nájemného o více jak 7 dnů. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 3 pracovní dny a počíná běžet doručením výpovědi na poštovní adresu. Nájemce je povinen předmět nájmu vrátit nájemci na domlu-vené adrese v poslední den nájmu a ve stavu ve kterém byl předán do užívání.

2. Nájemce má právo vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě jeden kalendářní měsíc ode dne doručení výpovědi na adresu XXX. Po-kud nebylo domluveno jinak je nájemce povinen předmět nájmu vrátit nájemci na adrese: XXX v poslední den nájmu a ve stavu ve kterém byl předán do užívání.

4. V případě, že nájemce vypoví smlouvu a dojde k opoždění navrácení předmětu nájmu, má pronajímatel právo účtovat nájemci smluvní penále ve výši 300,- Kč za každý započatý den, přičemž tímto bodem není dotčen článek IV. bod 5.


Článek VI.
 Závěrečná Ustanovení1. Smluvní strany se dohodly, že skutečnosti neupravené touto nájemní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Občanského soudního řádu.

 2. Tato nájemní smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, byla uzavřena svobodně, vážně a nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
V Praze 20. 1. 2008Pronajímatel ……………………………………………………….Nájemce.................................................................
Smluvní strany:

.
.
.

(dále jen „pronajímatel“)

a

.
.
.
 (dále jen „nájemce“)

Uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tento:


 
Předávací protokol - příloha č.1


Název    Cena    Převzal
   -          ,- Kč   
   -          ,- Kč   
   -          ,- Kč   
   -          ,- Kč   
   -          ,- Kč   
   -          ,- Kč   
   -          ,- Kč   


Poznámka:
V Praze 20. 1. 2008


Pronajímatel ……………………………………………………….Nájemce.................................................................

TOPlist