Smlouva o nájmu nebytových prostor
                            

Smluvní strany:

1. xxx, s. r. o.
se sídlem 190 00 Praha 9, Příkladná 22
zastoupená: prokurista Ing. Jan Novák
IČO :             1111222
DIČ :             CZ1111222
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 11223
(dále jen "pronajímatel")

a

2.
se sídlem zastoupená :
předsedou představenstva
IČO :                    
DIČ :                        
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
(dále jen "nájemce")

                        

 

 

uzavírají podle ustanovení §289 obchodního zákoníku 

  tuto

SMLOUVU O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 
I.
Předmět nájmu

1.1    Pronajímatel pronajímá a nájemce přijímá do nájmu za podmínek touto smlouvou stanovených tyto samostatně přístupné prostory ve shora uvedené nemovitosti :

- 1. nadzemní podlaží ....... recepce, WC a dvě kanceláře,
- 2. nadzemní podlaží ....... osm kanceláří, hala, WC - m, WC - ž, čajová kuchyňka a           
      místnost se sprchovým koutem.


Výše uvedené prostory jsou vyznačeny zeleně s černým šrafováním na pláncích, připojených k této nájemní smlouvě, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy

.

Nájemce si prostory prohlédl a souhlasí s jejich stavem a prohlašuje, že jsou vhodné a postačující.

1.2 Obě smluvní strany se dohodly, že plocha, která slouží jako základ pro výpočet nájemného, činí :
- 1. nadzemní podlaží ...........   100 m2
- 2. nadzemní podlaží ...........   100 m2

1.3 Žádný rozdíl mezi plochou vymezenou v článku 1.2 a skutečnou rozlohou prostor nepovede k úpravě nájemného nebo poplatků za společné užívání domu a služby, ani k žádným dalším nárokům ze strany nájemce

 

 

.

 

  

II.
Účel nájmu


2.1 Pronajímatel pronajímá prostory za účelem jejich dalšího využití pouze jako kanceláře, a to pro vlastní administrativně obchodní účely nájemce, jenž musí být v souladu s jeho předmětem podnikání, který je k datu uzavření této nájemní smlouvy uveden ve výpisu z obchodního rejstříku. Výpis  tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2.2 Prostory budou užívány v souladu s odst. 2.1 tohoto článku nájemní smlouvy. Změny užívání prostor nejsou povoleny bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Každá taková změna bude podléhat případnému souhlasu, udělenému ze strany místních orgánů nebo ze zákona. Za získání a udržení těchto povolení bude odpovědný nájemce na své náklady. Pronajímatel bude s nájemcem a s místními orgány při získávání povolení přiměřeně spolupracovat.

2.3 Pokud změna užívání prostor způsobí zvýšení poplatků a nebo daní, souvisejících s budovou, nebo pokud vyvolá zavedení nových daní, budou tyto poplatky a nebo daně plně hrazeny nájemcem.

III.
Doba nájmu


3.1 Nájem počíná běžet dnem 1.1.2008

3.2 Nájem se sjednává na dobu neurčitou.


3.3 Každá strana obdrží jedno vyhotovení předávacího protokolu o stavu prostor (Dodatek č. 1 k této smlouvě).

3.4 Nájem může být ukončen :

a) na základě dohody obou smluvních stran

b) na základě výpovědi některé ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 3 měsíců, která počne běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně,

c) okamžitým odstoupením od smlouvy, pouze však v případech, kdy nebudou splněny lhůty stanovené v odst. 3.4 tohoto článku a dále v případě, že byl v souvislosti s majetkem nájemce podán návrh na zahájení konkursního řízení nebo pokud byl návrh na zahájení konkursního řízení odmítnut v důsledku nedostatečného majetku nájemce, který by byl nezbytný k pokrytí výdajů. Pronajímatel má možnost okamžitého odstoupení od smlouvy rovněž v případě  porušení smlouvy, tj. zejména prodlení s placením nájemného a služeb delší jak 30 dnů, ničení majetku pronajímatele, neuzavření příslušných pojistných smluv, provádění pronajímatelem neodsouhlasených  stavebních úprav předmětu nájmu, umístění reklamy, loga a jiných předmětů na okna nebo fasádu budovy bez souhlasu pronajímatele, nevystavení či neprodloužení bankovní záruky podle čl. 4.7 a v případech stanovených paragrafem 9 zákona č. 116/1990 sb.

IV.
Nájemné a garance


4.1 Nájemce se zavazuje za předmět nájmu platit nájemné ve výši 100.000 Kč  měsíčně a příslušné DPH.

4.1.1 Nájemné za první měsíc pronájmu, tj. za měsíc leden 2008, je dle dohody stran stanoveno ve výši 70.000 Kč bez DPH. Toto nájemné je splatné nejpozději ke dni začátku nájmu.

4.2. Nájemce splatí na účet pronajímatele kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Tato kauce je vratná po ukončení nájemního vztahu a po vyúčtování a úhradě všech závazků, souvisejících s předmětem této smlouvy, popř. použitelná na úhradu těchto závazků, a to do 30 dnů po ukončení nájemního vztahu, resp. po vyúčtování závazků vrácena nájemci. Kauce je určena k úhradě nedoplatků na nájemném a spotřebách energií, pokud bude nájemce více než 1 měsíc v prodlení se splatností. Dále může být kauce pronajimatelem použita na případnou úhradu nákladů spojených s uvedením pronajatého prostoru do stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení ke dni zpětného předání pronajimateli.

4.3 Nájemné bude nájemce platit předem měsíčně, a to vždy k prvnímu dni každého měsíce bez ohledu na to, zda obdržel fakturu dle bodu 4.3 či nikoliv.

4.4 Každý měsíc alespoň 14 dnů před datem splatnosti zašle pronajímatel nájemci fakturu. Platby za nájem budou prováděny převodem na bankovní účet určený pronajímatelem a uvedený na fakturách.

4.5 Nájemce zajistí, aby platby byly z účtu nájemce odepsány ve prospěch účtu pronajímatele nejpozději k datu, uvedenému v odst. 4.2 resp. odst. 4.4 tohoto článku. V případě prodlení bude účtováno penále 0,1% za každý den zpoždění platby.

4.6 Od 01. 01. 2009 a stejným způsobem v každém následujícím roce bude nájemné podle čl. 4, odst. 4.1 zvýšeno o inflaci stanovenou statistickým úřadem pro rok předcházející.

V.
Poplatek za společné užívání domu a služeb


5.1 Nájemce bude kromě nájemného platit služby, poskytované spolu s předmětem nájmu, a poměrný podíl na nákladech, vynaložených na údržbu a řádné fungování budovy.
Jde o platby za :
- spotřebovanou elektřinu v prostorách, které jsou předmětem nájmu
- studenou a teplou vodu, stočné
- ventilaci
- odvoz pevného domovního odpadu,
- použití telefonní linky

5.2 Nájemce se zavazuje hradit svůj podíl na veškerých výdajích následovně :

a) Poplatky             - za elektřinu    - dle vlastní spotřeby  předmětu nájmu
                - telefon
               
podle skutečného stavu měření či sazby za službu, pokud tato služba bude využívána.

b) Poplatky za ostatní služby, které není možno zaznamenat odděleně pro nájemce na počítadle nebo které nemohou být přesně měřeny, zaplatí nájemce ve výši 25% z celkových nákladů pronajímatele vynaložených na budovu za tyto služby :

- studená a teplá voda, stočné
- elektřina za ventilaci
- odvoz odpadu, uskladnění popelnic
- případně další služby po společné dohodě.

5.3 Zálohy na poplatky za společné užívání domu a služby bude nájemce hradit čtvrtletně zálohově předem, spolu s nájemným a příslušnou DPH, a to vždy k prvnímu dni každého čtvrtletí, tj. k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci a 1. říjnu. Čtvrtletní výše zálohy poplatků za společné užívání domu a služby dle bodu 5.2 bude 27.000 Kč plus DPH.
V této sazbě není zahrnut poplatek za telefon. Poplatky za použití telefonních linek budou fakturovány zpětně 1x za měsíc. Faktura bude splatná do 10 dnů na účet pronajímatele. Přílohou faktury bude výpis uskutečněných hovorů za uplynulé období.

5.4 Každé čtvrtletí zašle pronajímatel nájemci fakturu. Platby za poplatky za služby a společné užívání domu budou prováděny převodem na bankovní účet, určený pronajímatelem a uvedený na fakturách. Zálohy budou zúčtovány proti skutečným nákladům do 15 dnů od obdržení dodavatelské faktury pronajímatelem.

5.5 Nájemce zajistí, aby platby byly z účtu nájemce odepsány ve prospěch účtu pronajímatele nejpozději k datu, uvedenému v odst. 5.3 tohoto článku. V případě prodlení bude účtováno penále 0,05% za každý den zpoždění platby. Toto penále bude účtováno na všechny dlužné částky.

5.6 Každoročně, vždy do 31. ledna následujícího roku, provede pronajímatel porovnání záloh na poplatky za společné užívání domu a služby, placených nájemcem, se skutečně vynaloženými náklady, jejichž výpočet je popsán v článku 5.2, a vzniklý rozdíl bude vyrovnán jako doplatek či přeplatek k datu splatnosti příštího nájemného.

5.7 Nájemce je oprávněn kdykoli provést ověření účetních záznamů pronajímatele v souvislosti s kterýmkoli výkazem poplatků za společné užívání domu a služby. O plánovaném ověření nájemce informuje pronajímatele 3 pracovní dny předem.

5.8 Pronajímatel je oprávněn změnit obsah poskytovaných služeb (po dohodě s nájemcem) nebo změnit dodavatele (bez dohody s nájemcem).

5.9 Dojde-li ke zvýšení lokálních sazeb (daní, poplatků a příspěvků), pojistného či jiných nákladů, spojených s budovou, nebo budou-li během doby pronájmu zavedeny nové poplatky, bude pronajímatel oprávněn účtovat nájemci podíl na těchto nových či zvýšených sazbách, které mohou být přičteny k poplatkům za společné užívání domu a služby.


 VI.
Další práva a povinnosti smluvních stran


6.1 Nájemce se zavazuje na vlastní náklady neustále udržovat prostory ve stavu, v jakém byly předány, s výjimkou případů běžného opotřebení, nehod a živelných pohrom a kromě předmětů, které nájemce není povinen opravovat, udržovat nebo nahrazovat. Po ukončení nájemní smlouvy vrátí nájemce prostory v tomtéž stavu pronajímateli.

6.2 Pronajímatel se zavazuje opravit veškerá poškození prostor, která byla způsobena závadami, spojenými s konstrukcí, fasádami a střechami budovy, a zajistit řádnou technickou instalaci. Nájemce bude pronajímatele formou doporučeného dopisu nebo potvrzeného faxu neprodleně informovat o jakýchkoli vzniklých škodách nebo okolnostech, které by mohly způsobit škodu či závady  v souladu s jeho vědomím a v dobré víře. Nebude-li pronajímatel takto informován, nesmí být za žádných okolností činěn zodpovědným, naopak může činit nájemce zodpovědným za všechny vzniklé škody ("potvrzený fax" pro účely tohoto článku znamená, že jeho doručení je potvrzeno zpětným zasláním titulní strany faxu s poznámkou "obdrženo"). Jestliže hrubé zanedbání ze strany nájemce způsobí jakékoli závady nebo poškození na konstrukci či zařízení (v závislosti na ujednání smluv o údržbě, atd.), bude za ně odpovědný nájemce.

6.3 Na prostorách nebudou bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele prováděny žádné konstrukční ani jiné změny či úpravy. Konstrukční změny předmětných  prostor dle čl. I je nájemce oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu pronajímatele. Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele z toho vyplývající budou upraveny písemným dodatkem, který se po podpisu oběma stranami stane nedílnou součástí této smlouvy.

6.4 Pronajímatel je oprávněn bez souhlasu nájemce provádět jakékoli konstrukční či materiální změny nezbytné pro údržbu a řádné fungování budovy, a to v jejích vnitřních i vnějších prostorách pod podmínkou, že nájemce nejméně osm dní předem písemně informuje a že příslušné změny nezasáhnou do nájemcem zamýšleného užívání prostor. Nájemce nemá nárok na snížení nájemného ani na náhradu škod v souvislosti s prováděním takového díla za předpokladu, že pronajímatel učiní všechna opatření k minimalizaci obtíží.

6.5 Pronajímatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat stav prostor v průběhu obvyklé pracovní doby, na což musí nájemce upozornit 24 hodin předem, ukazovat prostory potenciálním novým nájemníkům a vyvěšovat nápisy s informacemi, že prostory jsou na prodej nebo k pronajmutí, a to nejdříve tři měsíce před datem ukončení platnosti této nájemní smlouvy.

6.6 Pronajímatel je oprávněn, kromě případů dle ustanovení 6.7 této smlouvy, vstoupit do prostor ve výjimečných případech, vyžaduje-li to náhle vzniklý havarijní stav či jiná podobná skutečnost. O tom musí pronajímatel nájemce neprodleně uvědomit ihned po takovém vstupu, pokud nebylo možno nájemce informovat předem. Nájemce zde bere na vědomí, že pronajímatel bude mít v držení náhradní klíče k pronajatým prostorám a nájemce není oprávněn provést bez souhlasu pronajímatele výměnu zámků.

6.7 Jestliže nájemce nesplní svou povinnost provést údržbu poté, co k tomu byl písemně vyzván, bude pronajímatel oprávněn vykonat nezbytné práce na náklady nájemce, pokud nájemce tyto práce nevykoná v přiměřené době, kterou mu k tomu účelu pronajímatel poskytl.

6.8 Nájemce se zavazuje užívat prostory, společné prostory a zařízení s náležitou péčí.

6.9 Nájemce odpovídá za škody, způsobené na prostorách, společných prostorách a zařízení, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci, klienti, dodavatelé nebo jiné osoby či strany jím pověřené.

6.10 Nájemce není oprávněn požadovat od pronajímatele náhradu v případě dočasné poruchy nebo přerušení dodávky vody, plynu, elektřiny, při poruše kanalizace, telekomunikačních služeb a jiných technických zařízeních, pokud takové přerušení nebo dočasná porucha není způsobena zanedbáním ze strany pronajímatele.

6.11 Pronajímatel není odpovědný za ztrátu, poškození nebo zničení zařízení či jiných předmětů vlastněných nájemcem nebo přinesených do prostor třetí osobou, nejsou-li ztráta, poškození nebo zničení způsobena zanedbáním ze strany pronajímatele. Výše takového ručení bude omezena maximální hodnotou pojistného krytí odpovědnosti za škody.

6.12 Pronajímatel je oprávněn vydat pro budovu domovní řád, který bude oznámen formou vývěsní tabule nebo písemně. Nájemce se zavazuje tento domovní řád dodržovat a zajistí, aby byl respektován jeho zaměstnanci, návštěvami, dodavateli atd.

6.13 Nájemce může vedle svého vlastního vchodu do budovy a prostor umístit jednu ceduli se svým logem a názvem firmy maximálně o rozměrech 40 cm x 23 cm. Nájemce nemůže bez souhlasu majitele umisťovat na budovu, okna či výlohy žádná loga, fotografie či jiné předměty.

6.14 Nájemce není oprávněn dát do podnájmu nebo postoupit prostory nebo jejich část bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Pronajímatel může udělení souhlasu odmítnout i bez uvedení důvodu anebo může svůj souhlas podmínit. Přijetí peněžních obnosů od třetí strany neznamená výslovný ani implikovaný souhlas se získáním nájemních práv této třetí strany.VII.
Pojištění


7.1 Pronajímatel uzavře pojištění budovy a pojištění odpovědnosti za škodu. Nepojišťuje majetek nájemce.

7.2 Nájemce je na vlastní náklady a vlastním jménem povinen zajistit následující pojistné krytí ve vztahu k předmětu nájmu :

- pojištění proti požáru, výbuchu, krádeži a poškození (způsobenému vodou) předmětů, patřících nájemci a nacházejících se v prostorách, jež jsou předmětem nájmu.

- pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám

7.3 O tomto pojištění, které musí být nájemcem uzavřeno do týdne ode dne podpisu smlouvy, musí být pronajímateli na požádání přeložen doklad. Neuzavření smluvního pojištění nájemcem bude důvodem pro odstoupení pro odstoupení pronajímatele od smlouvy.

7.4 V případě, že činnost nájemce nebo osoby, za které je nájemce zodpovědný, způsobí zvýšení pojistného, které je splatné pronajímatelem nebo některých jiným nájemníkem v budově, bude toto zvýšení plně hrazeno nájemcem.

VIII.
Ostatní ustanovení


8.1 Veškerá formální oznámení, upozornění a výzvy k platbě nájemného budou platit v případě, že budou doručeny osobně nebo formou doporučeného dopisu na adresu, která byla naposledy udána jednou smluvní stranou straně druhé. Za den doručení doporučeného dopisu je považován třetí den od data jeho podání na poště, nebo den jeho převzetí, potvrzený poštovním úřadem, podle toho, který den nastane dříve.

8.2 Žádné zřeknutí se práva nebo náprava ze souvislosti s událostí, která nastala v konkrétně daném případě, nebudou považovány za zřeknutí se tohoto práva či za nápravu takové události v každém dalším obdobném případě.
8.3 Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná z nich nebude činěna odpovědnou a nesplnění jakýchkoli povinností, vyplývajících z této nájemní smlouvy nebo za jejich opožděné splnění v době platnosti smlouvy, je-li toto nesplnění nebo opožděné splnění povinností způsobeno vyšší mocí. Za vyšší moc jsou považovány všechny události, které nemohou být smluvními stranami ovládány, které jsou nepředvídané či nevyhnutelné a brání úplnému nebo částečnému plnění povinností smluvních stran stanovených touto smlouvou. Patří mezi ně mimo jiné události způsobené válkou, veřejným nepřítelem, požárem, výbuchem, zemětřesením, stávkou, přerušením práce nebo jinými pracovními obtížemi a další události, případy či zanedbání podobná výše uvedeným.

8.4 Pokud nastane událost způsobená vyšší mocí, smluvní strana, která se o této události dozví, je povinna informovat druhou stranu doporučeným dopisem, ve kterém bude popsána událost a situace s předpokládanou délkou trvání události, případně s návrhem řešení a s návrhem náhrady škody, která by byla touto událostí způsobena.

IX.
Závěrečná ustanovení


9.1 Tato nájemní smlouva vstoupí v platnost a účinnost dnem podpisu této smlouvy. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 - plánek a č. 2 - výpis společnosti - nájemce z obchodního rejstříku, č. 3 - předávací protokol prostor.

9.2 Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou formou za souhlasu obou smluvních stran.

9.3 Tato nájemní smlouva se řídí zákony České republiky, zejména č. 116/90 Sb., ve znění právních předpisů pozdějších.

9.4 Pokud některé ustanovení této smlouvy poruší platný zákon nebo přestane v době nájmu platit, jeho neplatnost neovlivní platnost smlouvy jako takové. Neplatné ustanovení bude nahrazeno ustanovením, které je právoplatné a co nejpřesněji vystihuje přesný právní význam a účel klauzule, jež byla prohlášena za neplatnou.

9.5 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu jedním rozhodcem jmenovaným na návrh kterékoli ze stran této smlouvy předsedou Rozhodčího soudu.

9.6 V případě ukončení této nájemní smlouvy zůstanou v platnosti ty její články, které se vztahují k řádnému plnění platebních povinností. Jde mimo jiné o nájemné, poplatky za společné užívání domu a služby, spojené s poskytováním předmětu nájmu, náklady, úroky, škody, opravy a právní poplatky.

9.7 Tato nájemní smlouva je vyhotovena v českém jazyce.

9.8 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smlouva byla vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Na důkaz toho, že byla smlouva vyhotovena dle pravé a svobodné vůle smluvních stran, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy.


V Praze dne…………….. 2008

Za společnost xxx, s.r.o.                              Za společnost
jako pronajímatele:                                       jako nájemce:    

TOPlist