Smlouva o nájmu nebytových prostor - rozšiřenáSmlouva o nájmu nebytových prostor

(rozšířená verze)

Dnešního dne, měsíce a roku
1/ (Údaje o účastnících - u fyzické nebo právnické osoby nutná přesná identifikace)
2/ (Údaje o účastnících - u fyzické nebo právnické osoby nutná přesná identifikace)
dále jen "pronajímatelé" na straně jedné

a

Společnost XY s r.o. se sídlem ____________________
IČO: __________________
zastoupená _____________________

(Údaje o účastnících - u fyzické nebo právnické osoby nutná přesná identifikace)
dále jen "nájemce" na straně druhé
uzavřeli tuto smlouvu o nájmu nebytových prostor


I. Záruky stran

1.1. Pronajímatelé prohlašují, že na základě dohody o vydání věci, registrované Státním notářstvím pro ______ dne ______, č.j. ________, jsou spoluvlastníky domu č.p. ______ v______, ul. ________ č. ________ (dále jen "dům") a že jejich právo pronajmout nebytové prostory v předmětné nemovistosti v rozsahu této smlouvy není omezeno právy třetích osob.
1.2. Nájemce prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou u Okresního soudu v ___________, odd. obchodního rejstříku, a má právo tuto smlouvu uzavřít.


II. Předmět a účel nájmu

2.1. Pronajímatelé přenechávají nájemci do nájmu tyto prostory v přízemí domu, který je specifikován v čl. I., bod 1.1. této smlouvy:
1) lokál o rozloze _____________m2
2) chodba o rozloze _______________m2
3) WC pro hosty o rozloze _________________m2
4) kancelář o rozloze _________________m2
dále jen "prostory".
2.2. Všechny uvedené prostory jsou zakresleny do plánku, který je označen jako příloha č. 1, a je nedílnou součástí této smlouvy.
2.3. Nájemce bude prostory užívat k obchodní a hostinské činnosti.


III. Doba nájmu

3.1. Pronajímatelé přenechávají nájemci prostory do nájmu na dobu neurčitou.


IV. Úhrady za nájem a platební podmínky

4.1. Výše úhrad nájmu byla dohodou účastníků této smlouvy stanovena na: _________ Kč/měsíc (slovy: ________________) /Poznámka: tato alternativa vzoru vychází ze skutečnosti, že pro oblast, kde se nachází předmětný nebytový prostor, není výše nájemného regulována obecně právními předpisy, a proto lze výši nájemného sjednat dohodou./
4.2. Nájemce dnem účinnosti smlouvy přebírá mimo úhrady nájmu i veškeré náklady související s provozem, údržbou a opravami zařízení restaurace, tj. zejména poplatky za telefon, úhrady plynu, elektřiny, vodné a stočné, odvoz domovního odpadu. Nájemce se zavazuje udržovat pronajaté prostory v dobrém stavu.
4.3. Úhrady nájmu bude nájemce platit pronajímatelům vždy ke každému 15. dni předem za příslušný měsíc na účet pronajímatelů. Způsob nového určení výše nájemného stanoví vždy k 1.2. každého roku pronajímatelé, avšak nájemné nemůže být zvýšeno o více jak 15 % ve srovnání s předcházejícím rokem.


V. Povinnosti nájemce

Nájemce je povinen: 5.1. platit úhrady nájmu a náklady související s prostory v termínech a ve výši podle této smlouvy;
5.2. neprovádět jakékoli stavební změny (vnitřní a vnější) bez souhlasu pronajímatelů;
5.3. umožnit pronajímatelům, příp. zmocněnému zástupci, vstup do prostor na kontrolu účelu nájmu;
5.4. zajiš.ovat úklid průjezdu, dvora a prostoru před vchodem do restaurace.


VI. Souhlas pronajímatelů k podnájmu

6.1. Nájemce je oprávněn přenechat prostory nebo jejich část do podnájmu jen s předběžným písemným souhlasem pronajímatelů. Účel podnájmu musí být shodný s účelem podle této smlouvy.


VII. Skončení nájmu

7.1. Nájemní smlouvu mohou pronajímatelé i nájemce vypovědět z důvodů uvedených v § 9 z.č. 116/1990 Sb., s tím, že výpovědní lhůta činí 6 měsíců.
7.2. Nájemní smlouva může být ukončena kdykoli na základě písemné dohody účastníků.
7.3. Nájemní smlouva bude také ukončena v případě, že nájemce ztratí způsobilost k provozování činnosti, uvedené v čl. 2.3. této smlouvy. Ukončení nájemního vztahu bude účinné od 1. dne měsíce následujícího po ztrátě odborné způsobilosti nájemce.


VIII. Závěrečná ustanovení

8.1. Způsob úhrady zhodnocení nebytových prostor závisí na dohodě účastníků smlouvy.
8.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu účastníků a účinnosti nabývá k pátému pracovnímu dni po obdržení souhlasu Okresního úřadu v _________ s nájmem, a vyjádření okresního hygienika v ______ k provozu restaurace. Souhlas Okresního úřadu v _________ a vyjádření okresního hygienika zajistí nájemce.
8.3. O předání prostor bude oběma smluvními stranami sepsán protokol, který jako příloha č. 3 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
8.4. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku z.č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor.
8.5. Pro případ přechodu vlastnického práva k domu na třetí osobu mají pronajímatelé povinnost sdělit nabyvateli, že nemovitost je zatížena nájemním právem nájemce.
8.6. Smlouva byla vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž 2 obdrží pronajímatelé, 2 nájemce, 1 Okresní úřad v_________________ a 1 okresní hygienik v ____________.
V ___________ dne ___________Za pronajímatele.........................            ........................................................................................        Za nájemce.........................

TOPlist