Smlouva o podnájmu bytuSmlouva o podnájmu bytu

uzavřená ve smyslu § 663 a násl. Občanského zákoníku


níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:Obchodní firma/jméno
se sídlem
IČO
zastoupená
jako pronajímatel na straně jedné (dále jen “pronajímatel”)

a
Jméno
bytem

jako podnájemce na straně druhé (dále jen “podnájemce”)

takto:


I. Obecná ustanovení

Pronajímatel je nájemcem bytu ......................v ulici ........................, obec ........................ , okres........................


II. Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je podnájem bytu specifikovaného v čl. I. této smlouvy pronajímatelem podnájemci.
2. Specifikace bytu uvedeného ad II/1 a jeho zařízení, které jsou pronajímány, je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.
3. Pronajímatel touto smlouvou přenechává podnájemci za nájemné uvedené ad IV. této smlouvy do užívání byt uvedený ad II/1 této smlouvy včetně příslušenství uvedeného ad II/2 a zvláštního vybavení uvedeného ad II/3 této smlouvy (dále jen "byt”).


III. Doba trvání nájmu

Nájem se sjednává na dobu určitou od .............. do ................. s tím, že pronajímatel v době od data podpisu smlouvy do data počátku nájmu není oprávněn přenechat tento byt do podnájmu třetí osobě.


IV. Výše nájemného a způsob jeho úhrady

Smluvní strany se dohodly, že výše nájemného za byt činí měsíčně ................,- Kč (slovy: .................... korun českých). Částka zahrnuje nájemné i paušální náhradu za služby, jejichž poskytování je s podnájmem spojeno, včetně úplaty za zvláštní vybavení a za energii a služby spojené s užíváním bytu a společných prostor.


V. Splatnost nájemného

Nájemce se zavazuje platit pronajímateli měsíčně nájemné ve výši uvedené ad IV. této smlouvy, a to měsíčně pozadu vždy k 15. dni následujícího kalendářního měsíce na účet pronajímatele u ........................, č.ú: .......................


VI. Podmínky užívání bytu

1. Podnájemce převzal byt ve stavu způsobilém k jeho užívání. Podnájemce je povinen řádně užívat byt, včetně společných prostor i zařízení domu, a řádně požívat plnění spojená s užíváním bytu. Zjištěné závady a nedostatky, kterými byt při převzetí podnájemcem trpěl, jsou uvedeny v předávacím protokolu podepsaném oběma smluvními stranami.
2. Podnájemce nesmí v bytě provádět stavební úpravy ani jiné podstatné technické změny bez souhlasu pronajímatele.
3. Podnájemce zajistí na svůj náklad řádný úklid bytu. Zejména je povinen chránit tento byt i celý dům před nadměrným znečištěním, především chemikáliemi, ropnými produkty, radioaktivními látkami, domovním odpadem či jinými látkami, které snižují hodnotu bytu, resp. domu nebo jinak jej poškozují. V případě, že nad míru obvyklou znečistí společné prostory nebo přiléhající venkovní plochy, je povinen zajistit jejich bezodkladné vyčistění, a to tak, aby zde zejména nemohlo dojít k úrazu ostatních obyvatel domu nebo chodců.
4. Podnájemce je oprávněn užívat byt jen k účelu stanovenému touto smlouvou a dodržovat při tom příslušné protipožární, bezpečnostní a hygienické předpisy. Současně je povinen při užívání bytu zdržet se všeho, čím by nad míru obvyklou obtěžoval pronajímatele, další nájemníky nebo ostatní občany.
5. Po skončení podnájmu odevzdá podnájemce pronajímateli byt ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.


VII. Opravy a údržba

1. Pronajímatel je povinen provádět na svůj náklad také drobné opravy a údržbu bytu, které podle nařízení vlády č. 258/95 Sb. provádí nájemce. Podnájemce je povinen odstraňovat na svůj náklad škody, které způsobil v domě on sám, ubytovaný, osoby, které s ním bydlí nebo jeho návštěvníci.
2. Podnájemce je dále povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřebu oprav v bytě a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu vzniklou porušením těchto povinností.


VIII. Skončení podnájmu

1. Každá ze smluvních stran může smlouvu vypovědět jen z důvodu jejího hrubého nebo opakovaného porušení druhou smluvní stranou, a to po předchozím písemném upozornění na takové porušení s poskytnutím přiměřené lhůty k odstranění protiprávního stavu. Pronajímatel může tuto smlouvu vypovědět také v pří-padě, že nebude moci užívat jiný byt než byt uvedený ad II/1 této smlouvy. Podnájemce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět také v případě, že pracovník, pro kterého byt převzal do podnájmu, přestane u něho pracovat nebo získá jiný byt do nájmu dle § 685 an obč. zák. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet od počátku měsíce následujícího po doručení výpovědi.
2. Současně se smluvní strany dohodly, že v okamžiku, kdy bude podnájemce o více než tři měsíce v prodlení s placením nájemného nebo úhrady za služby, jejichž poskytování je spojeno s podnájmem, mění se tato smlouva na smlouvu uzavřenou na dobu určitou v délce trvání jeden měsíc od data, kdy prodlení podnájemce s placením nájemného nebo úhrady za služby, jejichž poskytování je spojeno s podnájmem, přesáhlo dva měsíce.
3. Ustanovení článku VIII/2 se nepoužije, pokud má platnost této smlouvy skončit dříve než by skončila podle článku VIII/2.
4. V případě, že podnájemce užívá nebo trpí užívání předmětu podnájmu (byt) takovým způsobem, že pronajímateli vzniká škoda nebo mu hrozí značná škoda, a to i přes písemnou výstrahu, může pronajímatel od této smlouvy kdykoli odstoupit.


IX. Vyšší moc

1. V případě vyšší moci je každá smluvní strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení s plněním jakéhokoli ze závazků, uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem některé z příčin uvedených níže, které nemohly být při podpisu této smlouvy některou ze smluvních stran v rozumné míře předvídány.
2. Za vyšší moc se považují zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývají-cích z této smlouvy, rušení pracovního pořádku, války (vyhlášené i nevyhlášené), změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností z této smlouvy nebo jakákoli jiná podobná příčina.
X.Závěrečná ustanovení

1. Neplatnost nebo nevynutitelnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost nebo nevynutitelnost kteréhokoli jiného ustanovení této smlouvy, ani neplatnost nebo nevynutitelnost této smlouvy jako celku. Totéž platí v případě neplatnosti nebo nevynutitelnosti více ustanovení této smlouvy.
2. Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou.
3. Podnájemce je oprávněn tuto smlouvu převést na kteréhokoli svého ubytovaného, k čemuž mu pronajímatel tímto dává svůj souhlas. na kteréhokoli svého ubytovaného, k čemuž mu pronajímatel tímto dává svůj souhlas.
4. Souhlas vlastníka bytu uvedeného ad II/1 je uveden v Příloze č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.
5. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisícími.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu za obě smluvní strany.
7. Účastníci smlouvu přečetli, porozuměli jí a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.


V .................. dne...................


Pronajímatel.........................              .......................................................................................................          Podnájemce:.........................

TOPlist