Smlouva o správě nemovitosti







Smlouva o správě nemovitosti



Článek I.
Smluvní strany



vlastník nemovitosti Miloš Král,
bytem Příčná 6, 110 00 Praha 1
r. č. ……………
zast. Mgr. Jan Houba, na základě plné moci
(dále jen „objednatel“)


a

správce nemovitosti AKCIE a.s.
se sídlem Žitná 26, 110 00 Praha 1
IČ: 12345678
zapsaná v obchodním rejstříku …… soudu v ……,
oddíl C, vložka ……
jednající Ing. Pavel Lotr, jednatelem
(dále jen „správce“)

uzavírají dne ……… tuto

smlouvu o správě nemovitosti (podle § 51 ObčZ)



Článek II.
Předmět smlouvy


Objednatel pověřuje správce nemovitosti komplexní správou nemovitosti budova č. p. 1676 stojící na pozemku parc. č. 2323/2, katastrální území Krč, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem Praha-město na listu vlastnictví č. 555 pro katastrální území Krč. Adresa budovy je Vzorová 1676/53, Praha 4.


Článek III.
Povinnosti správce nemovitosti


1. Správce se zavazuje spravovat uvedenou nemovitost s péčí řádného hospodáře, a to v souladu s právními předpisy. Přitom musí v každém ohledu hájit zájmy objednatele a vykonávat správu tak, aby nemovitost byla udržována ve stávajícím hospodářském a technickém stavu a byla řádně využívána.
2. Správce přebírá zejména následující povinnosti a úkoly.
a) uzavírání a vypovídání nájemních smluv a veškerý ústní a písemný styk s nájemci,
b) inkasování a v případě nutnosti i vymáhání nájemného; zachovávání a uplatňování veškerých práv a nároků příslušejících objednateli z nájemních vztahů, v případě nutnosti za využití právní pomoci advokáta a soudní cestou,
c) včasné placení veškerých plateb včetně daní, poplatků a jiných veřejnoprávních plateb týkajících se nemovitosti,
d) zastupování objednatele ve styku s úřady, pokud se to týká běžné správy nemovitosti,
e) závazek udržovat po celou dobu trvání smlouvy pojištění pro případ živelné pohromy, požáru, výbuchu, vloupání, vandalismu, pro případ poškození nebo zničení nemovitosti vodou z vodovodních zařízení, povodně a odpovědnosti za škodu v rozsahu minimálního jednotlivého pojistného plnění ve výši …… Kč a uplatňovat práva z pojistných smluv vůči pojišťovně a třetím osobám (např. v případě vzniku škody),
f) pravidelná kontrola stavebního stavu nemovitosti a dohled nad stálým souladem stavu nemovitosti s předpisy o požární ochraně, bezpečnostními předpisy, předpisy pro ochranu životního prostředí, včetně zajištění požární ochrany,
g) činnost havarijní služby po 24 hodin denně,
h) zadávání nutných opravářských a údržbářských prací do výše částky ………. Kč, v případě překročení této částky je potřeba písemný souhlas objednatele. U zakázek nad ……… Kč je třeba si vyžádat minimálně tři nabídky. Dále pak zadávání dodavatelských zakázek na topný materiál a jiné dodávky, které jsou nutné pro řádné užívání nemovitosti, placení faktur řemeslníkům a dodavatelům a jiných faktur týkajících se nemovitosti,
i) přijímání, kontrola a propouštění vrátných a jiných pomocných sil nutných pro provoz nemovitosti a zároveň uzavírání potřebných pracovněprávních smluv,
j) prověřování faktur a jiných dokladů o zaplacení, pokud jde o jejich věcnou a účetní správnost, a případně jejich reklamace,
k) neprodleně informovat objednatele o všech důležitých záležitostech týkajících se nemovitosti,
l) příprava dodavatelských smluv na zabezpečení řádného technického provozu objektu (dodávky médií, odvoz tuhého odpadu apod.) a zajištění provádění veškerých služeb s nájmem spojených,
m) dohled nad pořádkem v nemovitosti,
n) zajistit nepřetržitou ostrahu budovy,
o) úklid domu včetně příslušné části chodníku v rozsahu povinností vlastníka domu.
3. Správce není oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli změny nebo stavební úpravy v objektu.


Článek IV.
Plná moc správce nemovitosti


Vyžaduje-li plnění povinností a úkolů uvedených v čl. 3 uskutečnění právních úkonů jménem objednatele, je tento povinen vystavit správci včas potřebnou plnou moc. Listinu o plné moci musí správce vrátit při ukončení smlouvy o správě domu.


Článek V.
Účetnictví


1. Správce nemovitosti je povinen vést řádné účetnictví o příjmech a výdajích souvisejících se správou nemovitosti a sbírat a uspořádávat originály daňových dokladů. Veškeré příjmy a výdaje musí být uskutečňovány, pokud to je možné, bezhotovostním stykem. Za tímto účelem se objednatel zavazuje zřídit běžný účet u banky a zajistit správci přístup a společný podpisový vzor k takto zřízenému účtu (dále jen „domovní účet“). Zřízení domovního účtu oznámí objednatel správci bez zbytečného odkladu. Pokud správce nemovitosti obdrží peněžní částky v hotovosti, musí je uschovat odděleně od svých ostatních peněžních prostředků a vložit je neprodleně na domovní účet. Objednatel rovněž zajistí, aby výpisy z domovního účtu byly zasílány měsíčně na adresu správce, tj. Žitná 26, 110 00 Praha 1.
2. Správce nemovitosti musí objednateli po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí k 10. dni následujícího měsíce předložit bez vyzvání vyúčtování týkající se nemovitosti, přiložit postupně očíslované doklady o příjmech a výdajích nemovitosti.
3. Pokud příjmy ze správy nemovitosti nepostačují ke krytí výdajů v řádné lhůtě, musí objednatel na vyžádání správce nemovitosti zajistit potřebné peněžní částky.
4. Roční účetní závěrku je správce povinen vyhotovit do 1. 3. následujícího roku.


Článek VI.
Odměna správce


1. Správce nemovitosti obdrží za svou činnost měsíční odměnu ve výši …………….. Kč s připočtením DPH. Strany se rovněž dohodly na principu motivace vedoucí ke snižování nákladů externích služeb tak, že správci náleží právo odměny ve výši …% z úspory externích nákladů, které jsou stanoveny v tabulce skutečných nákladů v příloze č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly, že výše odměny správce bude změněna vždy, když se index spotřebitelských cen stanovený Českým statistickým úřadem zvýší o více než 5 % proti stavu uvažovanému v předchozím znění smlouvy. Výše odměny se potom zvýší v souladu s příslušným indexem.
3. Odměna správce nemovitosti, která mu přísluší podle odst. 1, bude měsíčně zpětně po zaslání příslušné faktury hrazena z domovního účtu. Pokud z nějakého důvodu není možné odměnu tímto způsobem uhradit, pak je objednatel povinen zaplatit správci nemovitosti odměnu do 14 dnů poté, co od něj obdržel vyúčtování.
4. Po uplynutí kalendářního čtvrtletí je správce povinen do 20. dne následujícího měsíce bez vyzvání předložit informaci o aktuálním stavu peněžních prostředků týkajících se nemovitosti.


Článek VII.
Další práva a povinnosti smluvních stran


1. Účastníci se zavazují poskytovat si navzájem maximální součinnost po celou dobu trvání smlouvy. Objednatel je zejména povinen umožnit správci přístup do všech částí nemovitosti tak, aby tento mohl vykonávat veškeré povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy a neprodleně jej informovat o všech skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na provádění správcovské činnosti (změna vlastnických vztahů, přípisy správních orgánů apod.).
2. Správce odpovídá objednateli, jakož i třetím osobám za veškeré škody způsobené neplněním povinností vymezených v této smlouvě.
3. Správce neodpovídá za škody vzniklé havarijním stavem, které nebylo možno předpokládat, ani jim nebylo možno zabránit. Rovněž tak neručí za škody způsobené živelnými pohromami.
4. Kontaktní osobou správce, příslušnou pro správu nemovitosti, je paní ing. Marie Vetešníková, tel.: 603 888 888. V případě, že příslušné kontaktní osobě něco zabrání ve výkonu její správcovské funkce, je správce povinen bezodkladně určit ze svých zaměstnanců jinou kontaktní osobu. Objednatel i nájemníci o tom musí být neprodleně informováni. Pokud správce nemovitosti ustanoví zástupce, nese za jednání svého zástupce odpovědnost, jako by jednal sám.
5. V odměně správce není zahrnuta inženýrská činnost při přípravě a realizaci generálních oprav, rekonstrukcí nebo modernizaci, ani právní poradenství, či zastupování advokátem. Tyto činnosti bude správce zajišťovat podle zvláštní objednávky objednatele. Při zprostředkování pronájmu bytových či nebytových prostor nebo zprostředkování prodeje nemovitosti poskytne objednatel správci provizi dohodnutou v čl. 9 odst. 2.


Článek VIII
Trvání smlouvy, výpověď


1. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou s tím, že může být kteroukoli ze stran vypovězena i bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou vždy ke konci kalendářního čtvrtletí. Smlouvu lze vypovědět pouze písemně.
2. Dojde-li k ukončení této smlouvy, je správce povinen vydat objednateli veškeré písemnosti vztahující se k nemovitosti (domovní spisy, doklady atd.).
3. Správce je povinen provést konečné vyúčtování (mimořádnou účetní závěrku) k okamžiku ukončení smlouvy.


Článek IX.
Omezení a rozšíření kompetencí domovního správce


1. Správce nemovitosti není oprávněn bez výslovného souhlasu objednatele vyřizovat následující záležitosti: ……………… ……………………… ………………………………………
2. Správce nemovitosti je dále pověřen vyřizovat pro objednatele následující záležitosti: – zprostředkování pronájmu bytových i nebytových prostor nemovitosti …………… …………… ……………… ……………… Za tyto činnosti obdrží správce nemovitosti zvláštní odměnu ve výši 1,5 násobku měsíčního nájemného, které bylo za pronájem s novým nájemcem sjednáno.


Článek X.
Závěrečná ustanovení


1. Všechna ustanovení této smlouvy je možno změnit nebo doplnit pouze formou písemného dodatku potvrzeného oběma smluvními stranami.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy přecházejí též na právní nástupce smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních o rovnocenné platnosti; každá strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a zároveň prohlašují, že si smlouvu přečetly, že jejímu obsahu v celé šíři rozumějí a že nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé, svobodné a vážné vůle tak připojují své podpisy.


V …………… dne ……………….



.............................................. .....................................
za Miloše Krále AKCIE a.s.
Mgr. Jan Houba, zástupce na základě plné moci Ing. Pavel Lotr, jednatel


TOPlist